Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018 van: ZINschrijvenenmeer, Lennie Tijmstra, gevestigd te 3861KE Nijkerk, aan de Bruins Slotlaan 6.

Artikel 1. Betaling

 1. Deelnamekosten dienen in elk geval zeven werkdagen vóór aanvang van de cursus of workshop te zijn voldaan, tenzij anders is aangegeven. Betaling van alle diensten, dient te geschieden op een door Lennie Tijmstra aan te geven wijze. Alle door Lennie Tijmstra opgegeven prijzen zijn zonder BTW i.v.m. het kleinondernemerschap.
 2. Bij meerdaagse cursussen geldt inschrijfgeld (€25) dat direct na de bevestiging van aanmelding dient te worden betaald.
 3. Lennie Tijmstra behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van een cursus of workshop, indien de betaling niet op tijd is ontvangen. De klant is dan betaling verschuldigd conform artikel 2, lid 2.

Artikel 2. Annulering

 1. Annuleringen van overeenkomsten, opdrachten en deelnames aan workshops of cursussen dienen schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van het bericht tot annulering geldt als annuleringsdatum.
 2. Het annuleren van een aanmelding kan tot 31 dagen voor aanvang van de workshop of cursus. Het inschrijfgeld van cursussen wordt niet gerestitueerd. Annulering – ongeacht de reden – op kortere termijn dan 31 kalenderdagen voor de aanvang of tussentijdse beëindiging geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie.
 3. In overleg met Lennie Tijmstra , mag u – bij annulering van een deelnemer voor de workshop of cursus – wel een vervangende deelnemer sturen, mits die op dezelfde datum deelneemt vanaf het begin van de cursus en voldoet aan het profiel van de doelgroep van de desbetreffende workshop of cursus. Lennie Tijmstra wordt daarvan uiterlijk drie werkdagen van tevoren op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Lennie Tijmstra zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
 2. De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Lennie Tijmstra aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Lennie Tijmstra of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Lennie Tijmstra. Lennie Tijmstra is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Lennie Tijmstra toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover die tekortkoming het gevolg is van opzet en grove schuld aan de zijde van Lennie Tijmstra. Als Lennie Tijmstra gehouden is deze schade te vergoeden, dan is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij Lennie Tijmstra meldt.
 4. De klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Lennie Tijmstra ter beschikking gestelde gegevens. Lennie Tijmstra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens de klant verstrekte informatie. Lennie Tijmstra houdt zich te allen tijde aan de uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op haar rustende verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens als door de klant aan Lennie Tijmstra ter beschikking gesteld.
 5. Voor zover fysieke activiteiten deel uitmaken van de met Lennie Tijmstra gesloten overeenkomst, dienen deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek en wat gezondheid betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan deze activiteiten.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. Het is de klant niet toegestaan door Lennie Tijmstra verstrekte documentatie en werkmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken.
 2. Niets van het door Lennie Tijmstra gebruikte materiaal mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopie, microfilm, e-mail, geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins.